top of page

Sectoare

03. Contracte

Consideratii generale si Expertiza

Scurte considerații privind contractele în legislația din România:

 • Tipuri: Codul Civil reglementează cu titlu general încheierea, modificarea și încetarea contractelor, părțile având libertatea de a încheia orice fel de contract, dacă acesta respectă prevederile legale imperative (”contracte nenumite”). Pe de altă parte, Codul Civil prevede și reguli specifice pentru anumite tipuri de contracte care se aplică atunci când părțile nu prevăd altfel (”contracte numite”);

 • Definiție: acordul de voințe dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a da naștere, modifica sau stinge un raport juridic;

 • Buna-credință: Codul Civil prevede în mod expres obligația părților de a acționa cu bună credință atât înainte, cât și pe parcursul executării contractului;

 • Formare: ca regulă, pentru ca un contract să ia naștere, este suficient acordul părților. Însă, în anumite situații, pentru încheierea valabilă a contractului, legea prevede o anumită formă (scrisă sau autentică) sau procedură (remiterea bunului);

 • Condiții: condițiile esențiale pentru validitatea contractelor sunt: să existe capacitate de a contracta, consimțământul să fie serios, liber și exprimat în cunoștință de cauză, obiectul să fie determinat și licit, iar cauza să existe, să fie licită și morală;

 • Nulitatea: în cazul în care un contract est încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă, acesta este supus nulității, dacă prin lege nu se prevede o altă sancțiune. Nulitatea se constată de către instanță sau chiar de către părți;

 • Cesiune: Codul Civil prevede posibilitatea părților de a-și substitui un terț în raporturile născute dintr-un contract, dacă prestațiile nu au fost încă integral executate, iar cealaltă parte consimte la aceasta;

 • Încetare: un contract poate înceta din mai multe cauze, cum ar fi: prin executare, acordul părților, denunțare unilaterală, expirarea termenului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiției, imposibilitate fortuită de executare, precum și din alte cauze prevăzute de lege;

Expertiza noastră:

 • redactare contracte de vânzare (atât pentru vânzare bunuri, cât și pentru vânzare de acțiuni/părți sociale) în contextul unor tranzacții imobiliare;

 • redactare contracte de locațiune, atât în variante mai simple pentru locatari mai mici, cât și în variante mai complexe pentru anchor tenants, inserând clauze privind aspecte precum: dreptul de denunțare unilaterală, chirie de bază și chirie adițională, clauze go-dark, lucrări de amenajare, garanții (depozit bancar, scrisoare de garanție bancară) etc.;

 • acte adiționale de modificare a aspectelor reglementate în contractele de vânzare/locațiune/alte contracte;

 • redactare contracte de consultanță/prestări servicii în sectoare precum IT/energie/fiscal și alte sectoare;

 • redactare contracte individuale și colective de muncă, regulament intern și fișa postului, acorduri de încetare a raportului de muncă etc.

Contact

Încheiem contracte în fiecare zi, chiar fără să ne dăm seama: când cumpărăm pâine, când alimentăm, când cumpărăm un ceas sau când împrumutăm o sumă de bani – chiar și în lipsa unui înscris, toate aceste operațiuni sunt de fapt contracte. Poate în aceste cazuri nu este imperios necesar inputul unui expert, însă atunci când se ia în calcul o operațiune juridică cu o valoare mai însemnată, este esențial sfatul unui expert care să vă ghideze pașii în acest proces.

bottom of page